چشم اندازی تازه برای ایران: منشور تغییر

مطالبات ارائه شده در این منشور شامل طیفی از تغییرات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی لازم برای ایران است. این مطالبات به دنبال ایجاد حقوقی مانند آزادی بیان، فرصت های برابر برای زنان و جامعه LGBTQ+، شرایط کاری بهتر، امنیت شغلی و پایان دادن به تبعیض و فساد است. امضاکنندگان این منشور بر این باورند که مردم ایران می توانند این تغییرات را با منابع فراوان و جمعیت تحصیل کرده خود انجام دهند. آنها همچنین چنین پیشرفتی را برای آینده ای مرفه ضروری می دانند.