کمپهای پناهندگی در یونان: از پناهجویی تا اسارت

اتحادیه کارگران خدمات درمانی که بیانیه‌ای تند علیه شرایط پیش روی پناهجویان منتشر کرده اند، واقعیتهای هولناک و بی‌رحمانه کمپ‌های پناهجویان در یونان را بیان کردند. به گفته این اتحادیه، دولت مراکز پذیرش و شناسایی را به زندان‌های واقعی تبدیل کرده است که دارای حصارهای نظامی دوگانه به سبک کمپهای نظامی ناتو، دروازه‌های ورود با کارت و یا اثر انگشت و سیستم‌های نظارتی پیشرفته هستند. پناهجویان مجبورند در این ساختارهای زندان مانند زندگی کنند و آزادی آنها به شدت محدود شده است، در حالیکه هیچ جرمی مرتکب نشده اند.